Danh mục các loại cây tiêu thảo trong bể thủy sinh

Cryptocoryne flamingo

Cryptocoryne flamingo

Cryptocoryne affinis

Cryptocoryne affinis

Cryptocoryne retrospiralis

Cryptocoryne retrospiralis

Cryptocoryne Green Gecko

Cryptocoryne Green Gecko

Cryptocoryne petchii

Cryptocoryne petchii

Cryptocoryne nurii

Cryptocoryne nurii

Cryptocoryne bullosa

Cryptocoryne bullosa

Cryptocoryne Hundoroi

Cryptocoryne Hundoroi

Cryptocoryne undulata

Cryptocoryne undulata

updating

Updating,…