Danh mục các loại rêu hại trong bể thủy sinh

Rêu tóc, rêu chỉ – Hair/Thread Algae

Tảo nước xanh – Green Water (Euglaena)

Rêu đốm xanh -Green Spot (Choleochaete orbicularis)

Rêu bụi xanh – Green Dust Algae (GDA)

Rêu chùm – Cladophora

Rêu xoăn, rêu lông tơ – Fuzz Algae

Rêu nhớt xanh – Blue Green (Cyanobacteria)

Tảo nâu – Brown Algae (Diatoms)

Rêu chùm đen – Black Brush/Beard (Rhodophyta)

Rêu sừng hưu – Staghorn (Compsopogon sp.)