5805 - 19/07/2021, 7:22

Công thức tính toán

Nhằm hỗ trợ người chơi thuỷ sinh có bộ công cụ chính xác và nhanh chóng. Thuysinhvn.org cung cấp cho bạn bộ công cụ thuỷ sinh giúp bạn có thể nhanh chóng tính các thông số thuỷ sinh cần thiết cho bể và dự án của mình.

1.TÍNH KÍCH THƯỚC KÍNH DÁN BỂ DẤU KEO

2.TÍNH CÔNG SUẤT ĐÈN PHÙ HỢP CHO BỂ THUỶ SINH

3.TÍNH LƯU LƯỢNG BƠM CẦN THIẾT CHO MỘT BỂ THỦY SINH

4.TÍNH SỐ LƯỢNG CÁ THẢ TRONG BỂ THỦY SINH

5.TÍNH LƯỢNG CO2 CẦN CUNG CẤP CHO BỂ

6.TÍNH LƯỢNG SẮT (FE) CẦN THIẾT CHO BỂ THỦY SINH

7.TÍNH LƯỢNG NITROGEN (N) CẦN THIẾT CHO BỂ THỦY SINH

8.TÍNH LƯỢNG PHOSPHORUS (P) CẦN THIẾT CHO BỂ THỦY SINH

ThuysinhvnAdmin