Đá Phan Thiết Cho Hồ Thuỷ Sinh

Đá thủy sinh
16.000 11.200

Đá Phan Thiết có hình dạng rất giống đá nham thạch, tuy nhiên nó có màu đen, kết cấu rất cứng và khó đập nhỏ.