Phân Nhét Tropica Nutrition Capsules

Phân nhét
120.000

Tropica – Nutrition Capsules là một chất bổ sung dinh dưỡng bổ sung – sử dụng nhíp để đặt viên nang vào sỏi, gần với rễ của cây giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng

Đặc điểm nối bật: Chứa nitơ, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng vi mô. Các chất dinh dưỡng được giải phóng chậm khi cây cần chúng. Sử dụng cho cây thân, Cryptocoryne, Echinodorus, Vallisneria, v.v. – tất cả các cây có rễ cứng.